Herramienta de cifrado en línea SHA512Acerca deHerramienta de cifrado en línea SHA512:

Esta herramienta en línea de encriptación SHA512 lo ayuda a cifrar una cadena de entrada en una cadena SHA512 de 512 bits fija.

comic sha512

Más enlaces a SHA512:

RFC 4634: https://tools.ietf.org/html/rfc4634

SHA512 (hashlib) en Python: https://docs.python.org/3/library/hashlib.html

SHA512 en Java: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/security/MessageDigest.html

SHA512 en PHP: http://php.net/manual/en/function.hash.php

Calcule el hash SHA512 de una cadena en Python (con el paquete hashlib):

import hashlib

def sha512_generator(str):
  m = hashlib.sha512()
  m.update(str.encode())
  return m.hexdigest()
  

Calcule el hash SHA512 de una cadena en Java (con el paquete MessageDigest):

import java.math.BigInteger;
import java.security.MessageDigest;

public String generate(String str){
  MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-512");
  md.update(str.getBytes());
  byte[] digest = md.digest();
  String result = new BigInteger(1, digest).toString(16).toUpperCase();
  return result;
}
  

Calcule el hash SHA512 de un archivo en Linux (con OpenSSL):

[email protected]:/var/log/apache2# openssl dgst -sha512 access.log
SHA512(access.log)= 767b19c00aea95d53ccf1af4111ab320b14ac48af82f10d4e9984bc2fbe58d7cbe452230211811cf28eabeda4b96134f8654a89023f7ea2a1b722f49e966644f